Revizí hromosvodů zabráníte nejen újmě na zdraví, ale i újmě na majetku

I Váš hromosvod potřebuje řádnou kontrolu v podobě revize hromosvodu. Proto neotálejte a revizi si zařiďte, neboť si tím zachráníte život i majetek.

Hromosvod

Hromosvod nebo také vzácněji nazývaný bleskosvod je nenápadné zařízení, které má za úkol vytvořit umělou vodivou cestu k přijetí a vedení bleskového výboje do země. Hlavní funkcí je ochrana budov, domů před poškozením díky tepelným a mechanickým účinkům blesku. Tedy Vás ochrání například před požárem anebo třeba poškození statiky stavby. Na území České republiky je hromosvod povinen tam, kde by blesk mohl způsobit újmu na zdraví osob anebo materiální škody. Ale týká se to také staveb, kde by mohlo dojít k poškození kulturního dědictví jako je obrazárna, knihovna, kulturní památka. Ale také na místech, kde by blesk mohl způsobit výbuch nebo poruchu na veřejných službách jako jsou elektrárny, plynárny nebo vodárny.

blesky

Hromosvod se dělí na tři důležité části-jímač. svod a uzemnění. Jímač je plná ocelová tyč kolmo vztyčená na vrcholu objektu a slouží k zachycení blesku. Svod je elektrický vodič, který zajišťuje vodivé spojení jímače a uzemnění. A tedy uzemnění tvoří nejčastěji ocelové zinkové pásy zakopané v zemi podél objektu.

Základní typy revizí hromosvodu

Revize hromosvodů se provádí z mnoha důvodu mezi, které patří výchozí revize. Ta se provádí vždy u každého nově namontovaného hromosvodu při prvotním uvedení do provozu. Jako další typ revize je periodická revize. Ta se provádí dle preventivních revizí. A její frekvence závisí na typu a zaměření objektu. Posledním typem revize hromosvodů https://revize-elektro-revtech.cz/lps-hromosvody/ je mimořádná revize. Ta se provádí, pokud dojde k úderu blesku do objektu. Díky revizím máte stálou jistotu, že je hromosvod v pořádku a chrání nejen Vás a Vaše blízké, známé, zaměstnance apod., ale také Váš majetek.

hromosvod

Jak se revize provádí?

Pro revizi hromosvodů je potřeba si objednat firmu, která má na tyto revize specializaci. Ten zkontroluje hromosvod nejen vizuálně, ale také pomocí speciálního přístroje vyzkouší funkčnost spojů a úplnost soustavy. Samozřejmě kontrole ani neujde uzemnění.